Uspješno sprovedena edukacija na temu poboljšanja stepena rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Zajedno do jednakih šansi” sproveli edukaciju na temu poboljšanja stepena rodne ravnopravnosti, diskriminacije po rodu i polu, kao i političkog aktivizma na nivou kreiranja politika i donošenja odluka, u prostorijama Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Prilikom edukacije razmijenjena su iskustva na temu rodne ravnopravnosti, kao i o primjeni relevantnih politika donošenja odluka.

Predstavljeni su primjeri negativne prakse koji su u direktnoj korelaciji sa osnovnim moralnim vrijednostima koje roditelji prenose na svoju djecu, vrlo često iz spostvenog iskustva. Međutim, uprkos negativnim primjerima, a posebno u poređenju sa ciframa iz zemalja regiona, postoje i pozitvni primjeri praksi koji pokazuju pozitivne tendencije u crnogorskom društvu.
Sagovornici su istakli da je zakonodavni i strategijski okvir značajno unaprijeđen u periodu od 2006. godine i da je rađeno na osnaživanju žena kao važnih društvenih činilica u skladu sa istorijskim naslijeđem i važnošću za izgradnju crnogorskog društva.
Kroz različite vidove podsticjanih mjera, rađeno je na jačanju ženskog preduzetništva, dok su u pogledu dostupnosti obrazovanja napravljeni značajni iskoraci.
Na kraju sastanka, zaključeno je da saradnja NVO sektora i političkih partija može dovesti do stvaranja pozitivne prakse i biti odlučan korak da preporuke iznjedrene na ovaj način budu putokaz za institucije, u pogledu kako treba dalje raditi kako bi bile spriječene diskriminatorne radnje prema suprotnom polu.