Sproveden trening na temu rodne ravnopravnosti i svih oblika rodno zasnovanog nasilja sa pripadnicama iz opšte populacije

 

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Zajedno do jednakih šansi” sproveli treninge sa ženama iz opšte populacije.

Prilikom treninga su razmijenjeni stavovi koji doprinose povećavanju nivoa informisanosti i znanja o međunarodnim i nacionalnim mehanizmima zaštite od nasilja, kao i vještine polaznica da primijene zakonska rješenja u praksi, i na efikasan način koriste usluge i mogućnosti  postojećih servisa u postupku zaštite od nasilja u porodici.

Predstavnici našeg udruženja su korisnice upoznali sa osnovnim principima rada sa ženama sa iskustvom nasilja u porodici. Teme su obrađene kroz interaktivna predavanja, PP prezentacije (power point), grupne diskusije, ali i studije slučaja.