Saopštenje: Ohrabrenje i djelovanje žena za postizanje rodne ravnopravnosti

Današnji sastanak sa predsjednicom Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore, Ivanom Raščanin-Radičević i potpredsjednicom Katarinom Ivanović, predstavljao je dragocjenu priliku za duboku analizu položaja žena u našem društvu i sagledavanje ključnih koraka ka postizanju rodne ravnopravnosti.

Tokom ovog inspirativnog susreta, izneseni su važni zaključci koji naglašavaju neophodnost stalnog ohrabrivanja žena i djelovanja u zajedničkim ciljevima, kako bismo ostvarili inkluzivno i pravedno društvo.

Svaka žena mora shvatiti i razumjeti da joj prava pripadaju kao inherentni dio njenog postojanja, a ne kao nešto što joj se daje ili poklanja. Ohrabrenje žena da aktivno sudjeluju u svim segmentima društva, bilo da se radi o politici, ekonomiji, obrazovanju ili drugim sferama, od suštinskog je značaja za postizanje rodne ravnopravnosti. Zajednički moramo stvarati okruženje u kojem će žene biti hrabre da preuzmu inicijativu i osnaže svoj glas, jer je to ključan korak ka promjenama koje se žele postići.

Postizanje rodne ravnopravnosti zahtijeva zajedničko djelovanje svih društvenih aktera.

Žene, bez obzira na svoj status ili poziciju, trebaju se udružiti i raditi zajedno kako bi ostvarile svoje ciljeve. Ovo uključuje stvaranje partnerstava, saradnju i podršku među ženama, ali i sa muškarcima, organizacijama i institucijama koje dijele viziju inkluzivnog društva. Svi moramo prepoznati da je zajedničko djelovanje ključno za izgradnju društva u kojem se cijeni doprinos svake osobe bez obzira na njen pol.

Tokom sastanka govoreno je i o moćnom uticaju medija na formiranje javnog mnijenja i percepciju o rodnoj ravnopravnosti. Stoga, neophodno je ulagati u edukaciju medija kako bi novinari i novinarke imali adekvatno razumijevanje rodne problematike i kako bi kroz svoje izvještavanje promovisali inkluzivnost i raznolikost. Mediji mogu biti snažan saveznik u podizanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti i uklanjanju stereotipa koji i dalje oblikuju našu stvarnost.

Sastanak sa predstavnicama Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore, stvorio je važne zaključke koji nas kao mlado nevladino udruženje upućuju na put ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Ohrabrenje žena za djelovanje i aktivno sudjelovanje, zajedničko djelovanje svih društvenih aktera i edukacija medija o rodnoj ravnopravnosti su ključni aspekti u ostvarivanju ovog cilja.

Kroz saradnju i podršku, stvaramo društvo u kojem svaka žena ima pravo da ostvari svoje potencijale i doprinese zajednici, čime gradimo inkluzivno društvo koje se temelji na pravednosti i ravnopravnosti za sve.