Radna posjeta Prijestonici Cetinje

U cilju jačanja inkluzije i podrške licima sa invaliditetom, Prijestonica Cetinje nastavlja uspešnu saradnju sa civilnim sektorom. Tokom nedavne posjete i produktivnog razgovora sa Sekretarom Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, naglašena je duboka posvećenost i akcioni planovi koji unapređuju kvalitet života ove grupacije građana.

Poseban fokus stavljen je na finansijsku podršku nevladinim udruženjima koja se bave licima sa invaliditetom. Radi se na sveobuhvatnom akcionom plan, koji podrazumijeva niz inicijativa za stvaranje pristupačnijeg okruženja. Izgradnja pristupnih rampi i izrada priručnika o prilagodjavanju prostora za osobe sa invaliditetom samo su neki od primjera konkretnih koraka koje je prijestonica preduzela.

Prepoznajući potrebe i izazove lica sa invaliditetom, Opština Cetinje je uložila napore da omogući osobama preko 27. godina da koriste usluge dnevnog centra. Ova inicijativa je rezultat posvećenosti ka stvaranju inkluzivnog i podržavajućeg okruženja za sve stanovnike.

Sa ponosom ističu da su svi građani uključeni u rješavanje problema i podršku osobama sa invaliditetom. Od aktivnog prisustva na događajima kao što je novogodišnji pazar, do principa “slobodne stolice” koji omogućava otvoren dijalog sa odbornicima, Opština Cetinje jasno demonstrira svoju posvećenost u pružanju podrške i rješavanju problema lica sa invaliditetom.

Svjestni izazova u zapošljavanju, naročito u privatnom sektoru, odlučno su usmjereni ka podsticanju većeg angažmana i podrške. Njihova posvećenost ovom cilju ostaje nepokolebljiva.

Napominje se i da se radi i na samom sajtu Opštine Cetinje, kako bi isti bio prilagođen osobama sa slabovidnošću i slijepim osobama, a sa ciljem da se pruži i omogući pristup informacijama za sve.

Iako se suočavaju sa određenim preprekama u zakonodavstvu, kao što su zaštićena kulturna dobra, koja nije moguće rekonstruisati kako bi bila prilagodjena licima sa invaliditetom, ostaju posvećeni stvaranju inkluzivnog društva. Budući planovi Opštine Cetinje stavljaju poseban akcenat na otvaranje kancelarije sa stručnim licima, čime se dalje jača podrška ranjivim kategorijama stanovništva.

Na kraju, želimo istaći njihovu neumornu posvećenost i rad u cilju unapređenja života i inkluzije osoba sa invaliditetom. Opština Cetinje ostaje partner i podrška u stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane.

Njihova predanost stvaranju boljeg okruženja za osobe sa posebnim potrebama jasno je ocrtana kroz uspješne partnerstva sa nevladinim udruženjima. Kroz ova partnerstva, preduzeti su konkretni koraci, kao što su izgradnja pristupnih puteva i stvaranje informacionih resursa, kako bi se omogućila veća dostupnost i integracija. Opština Cetinje takođe svijetli kao uzor otvorenosti i aktivne participacije, gdje se svaki građanin poziva da bude dio rješenja, iako postoje izazovi koji se ne mogu lako prevazići,

Opština je odlučna u svom naporu da stvori društvo koje nudi jednakost svima. Njihov plan za budućnost, uključujući stručne resurse i podršku ranjivim grupama, svjdoči o njihovoj trajnoj posvećenosti. Na ovom putovanju ka inkluziji, Opština Cetinje je svjetionik nade i partnerstva, nastojeći da svima pruži jednake mogućnosti za rast i napredak.