OBUKA U RECIKLAŽNOM CENTRU – DEPONIJA LIVADE

U okviru projekta ,,Edukacija o POPs hemikalijama i upravljanje na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način” koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja a čiji je nosilac NVU „Građanski aktivizam“, u prostorijama reciklažnog centra u okviru deponije „Livade“ realizovan je edukativni trening za zaposlene na temu: „Dugotrajni organski zagađivači i upravljanje na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način“.

Predavač Marko Ilić, spec. zaštite životne sredine, informisao je prisutne da dugotrajne organske zagađujuće materije, odnosno POPs (na engleskom “persistent organic pollutants”) predstavljaju organska jedinjenja koja su toksična po ljude i ostali živi svijet, a takođe su i bioakumulativna u životnoj sredini. Detaljno su objašnjeni mogući štetni uticaji ovih jedinjenja, od njihove same proizvodnje pa sve do finalnog odlaganja i tretmana ovih supstanci. Poseban akcenat je dat na nastajanje POPs jedinjenja u sklopu deponija.

Specifična svojstva POPs materija dovele su do toga da one postanu jedna od glavnihtema u oblasti zaštite životne sredine, a edukacija o njima predstavlja jedan odstrateških ciljeva Crne Gore, u skladu sa Stokholmskom konvencijom čija smo potpisnica.

Treningu koji je održan 09.03.2022. godine je prisustvovalo 15 reciklera. Edukacija je sprovedena u manjim grupama.

Projektna aktivnost je realizovana u saradnji sa partnerskom organizacijom ,,Jadranski horizonti”