PRATITE NAS:

2020

Home 2020

Imate pitanja?

Slobodno nas kontaktirajte. Javit ćemo vam se za što je prije moguće.

nvugradjanskiaktivizam@gmail.com

Udruženje je u 2020. godini realizovalo projekte u okviru 3 javna poziva od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI BEZ DISKRIMINACIJE

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Realizacija projektnih aktivnosti je počela u 2020. godini, a očekivani rok za realizaciju je avgust 2021. godine.
Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i smanjenje diskriminacije prema OSI.

Specifični ciljevi projekta:
• smanjenje diskriminacije prema OSI;
• poboljšanje psiho-fizičkog stanja djece i mladih sa invaliditetom;
• povećan stepen fizičke pokretljivosti kod djece i mladih sa invaliditetom kroz fizioterapeutske vježbe;
• borba protiv diskriminacije kroz umjetnost, realizovanjem dokumentarno-umjetničkog filma;
• promocija aktivnosti u cilju povećanja vidljivosti problema
• realizacija strateških dokumenata koji su vezani za djecu i mlade sa invaliditetom;
• veći stepen ostvarenja raznih vrsta prava djece i mladih sa invaliditetom kroz informativno-pravnu podršku;
• afirmacija turističkih potencijala u nerazvijenim gradovima Crne Gore;
• razvoj saradnje između Aplikanta, Partnera i Donatora;
• unapređenje kapaciteta Aplikanta i Partnera za realizaciju sličnih projekata.

Mjerljivi rezultati koje očekujemo po završetku sprovođenja ovog projekta mogu se podijeliti u dvije grupe i to:

Kvantitativni:

– Uspješno organizovan okrugli sto za 20 učesnika;
– Uspješno organizovan izlet za 10 pripadnika ciljne grupe i njihovih roditelja;
– Uspješno sprovedena psihološka radionica za 10 pripadnika ciljne grupe;
– Uspješno realizovani tretmani fizioterapeutskih vježbi za 10 pripadnika ciljne grupe;
– Uspješno priužene usluge pravne podrške za 10 pripadnika ciljne grupe i njihove roditelje;
– Uspješno pružene usluge savjetovanja iz oblasti profesionalne rehibilitacije za 10 pripadnika ciljne grupe i nihove roditelje;
– Između 15.000 i 20.000 pregleda edukativnog videa;
– dostizanje vidljivosti između 1 000 i 1 500 svake objave koja se odnosi na promociju projektnih aktivnosti.

Kvalitativni:

– Doprinos u smanjenju diskriminacije prema OSI;
– Doprinos unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa invaliditetom;
– Poboljšano psiho-fizičko stanje djece i mladih sa invaliditetom;
– Povećan stepen fizičke pokretljivosti djece i mladih sa invaliditetom kroz fizioterapeutske vježbe;
– Pojačana vidljivost problema diskriminacije i promovisana ravnopravnost bez obzira na različitosti;
– Doprineseno realizaciji strateških dokumenata koji su vezani za djecu i mlade sa invaliditetom;
– U određenoj mjeri povećan stepen ostvarenja raznih vrsta prava djece i mladih sa invaliditetom kroz informativno-pravnu podršku
– Dat doprinos afirmaciji turističkih potencijala u nerazvijenim opštinama Crne Gore i upoznavanje korisnika projekta sa Opštinom Cetinje;
– Razvijena kvalitetna saradnja između Aplikanta, Partnera i Donatora
– Unaprijeđeni kapaciteti Aplikanta i Partnera za realizaciju sličnih projekata

AFIRMACIJA I UNAPRJEĐENJE PLASMANA CRNOGORSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA DOMAĆE TRŽIŠTE

Projekat je realizovan u decembru 2020. godine i podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ovaj projekat je kao svoj glavni, opšti cilj ima afirmaciju crnogorskih poljoprivrednih proizvođača kao i njihovu kontinuiranu edukaciju o različitim modalitetima kroz koje mogu plasirati svoje proizvode na crnogorsko tržište. U eri globalizacije i otvorenih granica, stopa uvoza poljoprivrednih proizvoda jako je visoka. S tim u vezi, crnogorski proizvođači vrlo često suočavaju se sa problemom konkurencije, odnosno postaju manje konkurentni na domaćem tržištu u poređenju sa velikim i afirmisanim proizvođačima iz inostranstva koji značajna sredstva ulažu I u marketing, pa su tako više prepoznati od strane kupaca, što automatski utiče na smanjenje potražnje crnogorskih proizvođača.

Specifični ciljevi ovog projekta su bili:

– Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti plasmana proizvoda na tržište i prednostima udruživanja u klastere;
– Organizovanje plasmana domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz otvaranje novih kanala prodaje;
– Izrada publikacije koja će sadržati informacije u vezi sa promocijom i prodajom domaćih poljoprivrednih proizvoda, edukacijom u vezi šema kvaliteta i sertifikacije vezane za organsku proizvodnju, edukaciju u smjeru važnosti udruživanja u klastere;
– Povezivanje proizvođača sa predstavnicima maloprodajnih objekata u cilju uspostavljanja saradnje;
– Izrada informativnog video materijala o poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori

Postavljeni ciljevi po završetku ovog projekta su se odnosili na:

• uspješno sprovedena aktivnost okruglog stola:
– minimum 10 istaknutih poljoprivrednih proizvođača,
– minimum 10 predstavnika maloprodajnih i turističkih objekata
• distribucija 250 primjeraka edukativne publikacije domaćim poljoprivrednicima
• posjeta uspješnim poljoprivrednim gazdinstvima (dva u Podgorici, po jedno u Mojkovcu i na Cetinju)
minimum 15 000 posjeta budućem Web sajtu: www.samodomace.me.

PROJEKAT „ZASTUPLJENOST I DOSTUPNOST CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA SA AKCENTOM NA OSI POPULACIJU“

• Opšti cilj projekta je istraživanje praktikovanja koncepta cjeloživotnog obrazovanja sa akcentom na OSI populaciju
• Specifični ciljevi su:
• Istraživanje svijesti o važnosti koncepta cjeloživotnog obrazovanja među populacijom do 30 godina,
• Istraživanje svijesti o važnosti koncepta cjeloživotnog obrazovanja među OSI populacijom,
• Istraživanje modaliteta praktikovanja koncepta,
• Istraživanje percepcije koncepta cjeloživotnog obrazovanja i njegove refleksije na kasniji kvalitet života,
• Definisanje modela za afirmaciju koncepta cjeloživotnog obrazovanja među OSI populacijom;
• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa partnerskom nevladinom organizacijom NVU „Rastimo zajedno“ čija je oblast djelovanja zaštita lica sa invaliditetom i ljudskih prava;
• Sprovedeno istraživanje u formi ankete na definisanom uzorku od 400 ispitanih građanki i građana;
• Prezentovani rezultati istraživanja predstavnicima civilnog sektora iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom i ljudskih prava.

Ostvarivanje ciljeva je planirano kroz sljedeće aktivnosti:

1. Organizovanje edukativnih radionica za poljoprivredne proizvođače

Ova aktivnost za svoj cilj ima edukaciju poljoprivednih proizvođača o mogućnostima plasmana proizvoda na domaće tržište, umrežavanje proizvođača i razmjenu postojećih iskustava. Planirano je da se ova aktivnost realizuje uz stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

2. Komunikacija i umrežavanje proizvođača i distributera

Kako bi se postiglo otvaranje novih kanala prodaje kao i umrežavanje proizvođača i distributera, potrebno je organiovati okrugli sto. Tokom ovog okruglog stola sve zainteresovane strane upoznaće se, razmijeniti iskustva i utvrditi model za buduću saradnju.

3. Izrada video materijala i publikacije

Projektna aktivnost koja se odnosi na izradu publikacije za cilj ima podizanje nivoa edukacije poljoprivrednih proizvođača o načinima promocije i maksimizacijom prodajnih potencijala domaćih poljoprivrednih proizvoda, edukacije u vezi šema kvaliteta i sertifikacije ezane za organsku proizvodnju, edukacije u smjeru važnosti udruživanja u klastere;

4. Prezentovanje aktivnosti javnosti

Tokom trajanja ovog projekta, javnost će posredstvom medija (u prvom redu socijalnih), biti blagovremeno obavještavana o aktivnostima koje se sprovode i naprerku u realizaciji projekta. Dalje, rezultati ovog projekta biće kroz posebnu formu prezentovani javnosti

Usljed složene epidemiološke situacije u Crnoj Gori, udruženje je bilo u obavezi da redukuje broj učesnika aktivnosti koje zahtijevaju neposrednu fizičku interakciju na broj koji je usklađen sa epidemiološkim mjerama nadležnih organa.

Ostvareni broj pripadnika ciljne grupe i krajnjih korisnika koji je direktno uključen u realizaciju projektnih aktivnosti:
• 10 učesnika okruglog stola
• 18 individualnih poljoprivrednih proizvođača koji su upoznati sa principom rada platforme
• 10 članova obiđenih domaćinstava koji su upoznati sa predlozima stručnog tima udruženja, u cilju maksimizacije prodaje.
• Ukupan broj krajnjih korisnika:
– 18.500 pregleda platforme www.samodomace.me kroz posredničke kanale na 8.12.2020.

Sve planirane aktivnosti su realizovane u predviđenom roku i u skladu sa epidemiološkom situacijom u državi.

VALORIZUJMO POTENCIJALE DRVNE INDUSTRIJE U CRNOJ GORI

Projektne aktivnosti su realizovane u decembru 2020. godine. Projekat je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ciljevi projekta su podijeljeni na opšti i specifični. Opšti cilj se odnosi na poboljšanje uslova u industriji drvoprerade uz korišćenje resursa na održiv način.

Specifični ciljevi su:

– podizanje nivoa edukacije o potencijalima industrije drvoprerade u Crnoj Gori,
– podizanje nivoa informisanosti o mogućnostima i važnosti adekvatnog organizovanja preduzeća koja se bave drvopreradom,
– ukazivanje na važnost odgovornog korišćenja šumskih resursa za kvalitet poslovanja preduzeća iz oblasti drvoprerade,
– promocija proizvoda

Aktivnosti koje su vodile do ostvarivanja ciljeva su podijeljene na edukativni dio koji se odnosi na izradu dokumenta sa informacijama o analizi proizvoda u drvnoj industriji Crne Gore iz oblasti Prerada drveta i Proizvodnja namještaja, stanju u industriji, važnosti udruživanja preduzeća iz oblasti drvoprerade, osnovama marketinga, izradi biznis planova i upozvanju sa kreditnim linijama namijenjenim drvopreradi, važnosti sertifikacije za poslovanje (FSC CoC).

Udruženje cijeni da je umrežavanje preduzeća iz oblasti drvoprerade, razmjena poslovnih iskustava, izazova, znanja, od velikog značaja za unapređenje ovog industrijskog sektora. U tom cilju je kao dio projektnih aktivnosti, sa predstavnicima preduzeća iz oblasti drvoprerade, organizovan okrugli sto na temu: ,,Stanje u drvopreradi – Izazovi, mogućnosti i ciljevi“, kako bi uz medijaciju predstavnika udruženja i stručnih saradnika izašli sa konkretnim zaključcima.

Udruženje je napravilo sajt sa domenom www.drvoprerada.me na kojem domaća preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja imaju mogućnost da predstave svoje preduzeće, kao i izlože proizvode namijenjene prodaji. Udruženje je značajan dio pažnje upravo uložilo u promociju sajta kako bi što veći broj ljudi došao do informacija o preduzećima i njihovim proizvodima.

Rekapitulacija sprovedenih aktivnosti:

– Uspješno relizovan okrugli sto u Mojkovcu

Predstavnici nosioca projektnih aktivnosti su u saradnji sa partnerskim udruženjem okupili privredne djelatnike iz oblasti drvoprerade i šumarstva, kako bi uz moderatorstvo Branislava Veljkovića izveli zaključke o stanju u drvopreradi i šumarstvu, gazdovanju šumama, izazovima i potencijalima industrije. Okrugli sto je okupio 10 predstavnika ciljne grupe.

– Realizacija platforme www.drvoprerada.me

Udruženje je u cilju afirmacije preduzeća iz oblasti drvoprerade lansiralo portal www.drvoprerada.me, sa ciljem promocije domaćih privrednih društava sa većim nivoom finalizacije. Platforma je u postojećoj fazi informativno-promotivnog karaktera, dok se u budućim etapama razvoja očekuju konkretni potezi u vidu asistencije u prodaji posredstvom platforme.

– Ostvareno 21.600 pregleda platforme www.drvoprerada.me

Predstavnici udruženja su korišćenjem alatki digitalnog marketinga uspjeli da za relativno kratko vrijeme obezbijede izuzetnu vidljivost platforme, a kroz to i projekta. Do prve polovine decembra 2020. godine je ostvareno čak 21.600 pregleda.

– Izrada i distribucija publikacije ,,Drvoprerada i šumarstvo: Stanje, izazovi i perspektiva

Publikacija sadrži korisne informacije o značaju sertifikacije, klasterizacije, osnovama marketinga i brenda, prodajnih strategija kao i modelima nastupa na tržištu. Distribuciju materijala je do kraja decembra izvršilo 14 volontera.

– Posjeta uspješnom preduzeću iz oblasti drvoprerade ,,El Promm” Rožaje.

Stručni tim nosioca projektnih aktivnosti i partnerske organizacije je posjetio preduzeće El Promm iz Rožaja i obavio neposrednu komunikaciju sa operativom i menadžmentom. Razmijenjena su iskustva i prezentovan sadržaj publikacije.